Kallelse

Medlemmar i Råå Hamnförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 17 mars 2020 kl. 1900.
Lokal: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå

Dagordning:

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande för årsmötets överläggningar.
 • Val av sekreterare för årsmötets protokoll.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 • Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
 • Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
 • Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning.
 • Fastställande av arvoden.
 • Fastställande av budgetförslag för innevarande verksamhetsår samt presentation av budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.
 • Val av ekonomiansvarig, styrelseledamöter och suppleanter enligt § 9.
 • Val av revisorer enligt § 11.
 • Val av valberedning enligt § 12.
 • Fastställande av avgifter.
 • Behandling av inkommen motion.
 • Mötets avslutning.
 • Frågestund.

Bilaga: Inkomna motioner, 1st

Förvaltningsberättelse för 2019 samt valberedningens förslag finns utlagda i möteslokalen, kan även rekvireras via e-post eller avhämtas på hamnkontoret.

Välkomna/Styrelsen