Råå Hamn

Råå Hamnförening

Styrelsens förslag till årsmötet den 12/3 2013

Förbud att tvätta på hamnplanen och inköp av Sublift

Från och med den 31 december 2014 kommer det att vara förbjudet att spola båtbotten på hamnplanen. Det gäller också all slipning, skrapning eller annan hantering som gör att det hamnar färgrester på marken och vidare ned i dagvattnet. För mer info öppna PDF dokument

Det innebär att vi måste spola av varje båt som torrsätes på en spolplatta. För vår del gäller att vi behöver en spolplatta i var hamndel, dvs en i nya hamnen och en i gamla hamnen.


Spolplattor

I gamla hamnen föreslår vi en spolplatta framför hamnkontoret. Spolplattan bör ligga så nära upptagningsområdet som möjligt, men med visst avstånd från bostäder eftersom det oundvikligen kommer att stänka från avspolningen.
I nya hamnen föreslår vi en spolplatta ovanför en ny slip mellan C och D-bryggan. Den bör vara så stor att det kan ställas två båtar i bredd, dvs 10x12 m.
Vid varje spolplatta skall finnas el (3-fas) och vatten framdraget.


Val av system för sjö/torrsättning

Man kan direkt slå fast att de rutiner vi har idag med flera olika kranar som lyfter båtar vid torr- och sjösättning inte kommer att fungera om varje båt skall landas och spolas av på spolplattan. Varje lyft skulle dessutom ta betydligt längre tid än idag. Därför har vi sett oss om efter olika lösningar på sjö- och torrsättningsrutiner.
Man kan konstatera att alltfler hamnar går ifrån lyft med mobilkran, bl a av säkerhetsskäl .

Vi har funnit en bra lösning på rutinerna.
Det innebär att man sjö/torrsätter med en Sublift. Det är en dieseldriven vagn som körs ned i vattnet på slipen och hämtar upp båten och kör in den på sin plats. Med Subliften kan befintliga vaggor och stöttor användas med ett fåtal undantag. I gamla hamnen behövs en ny slip som vi föreslår läggs mitt framför hamnkontoret och en spolplatta rakt ovanför. I nya hamnen föreslår vi en slip mellan C och D-bryggan med en spolplatta rakt ovanför. En sublift kan användas i båda hamndelarna. Subliften stannas på spolplattan för avspolning av botten och kör sedan vidare till uppställningsplatsen.


Sublift

Subliften finns i storlekar 12t – 75t. Vi har funnit att 12t vore lagom för oss. Med 12t-vagnen kan vi klara de flesta båtar i hamnen. De vi inte kan lyfta, ett fåtal över 12 ton, bör kunna antingen lyfta med Sydmarin eller med kran. Med Subliften kan man räkna med två båtar i timmen när man är inkörd på den. Första året får man räkna med att det tar längre tid. Torrsättning tar givetvis längre tid än sjösättning eftersom den då skall stanna på spolplattan för avspolning. Torrsättning av c:a 500 båtar kommer då att ta minst 250 tim. Det innebär att arbetet måste ske både helger och vardagar. Arbetet med torrsättning kommer att dra ut på c:a två månader, vilket inte är någon stor skillnad mot idag. För att köra Subliften beöver man utbildning och allmänkunskap/erfarenhet om hantering av tunga lyft. Vi räknar med att varje arbetslag utgörs av två förare, samt att båtägaren givetvis är med och hjälper till. Se mer om ansvar Subliften klarar de flesta vaggor som finns i hamnen, Vaggan får emellertid inte vara för bred och lång. Maxbredd 3,5 m. Krysset får inte heller vara för högt utan att kölen kan lyftas över c:a 70cm.
För mer info om sublift se http://www.sublift.se/site/index.php?lang=sv


Ramper

I nya hamnen är det redan rätt trångt runt jolle/trailerslipen med mycket aktivitet där. Där är Trailerbåtar, jolleslip, kran för båtlyft och mastkran. Därför föreslår vi en ny slip mellan brygga C-D, där lilla hamnkontoret står. Där borde vara relativt lätt att gräva ut och fylla ut för att lägga räls. Då får vi samtidigt en ny slip för trailerbåtar som avlastar den nuvarande. När man kört ned subliften i vattnet skall slingarna sättas på plats. För detta behöver man en flytbrygga att stå på för att sätta an slingen. Två sådana får tillverkas, en för varje hamndel.

I gamla hamnen finns inte heller idag någon slip på lämpligt ställe. Vi föreslår att göra en slip mitt framför hamnkontoret, som delar snobbabryggan. Flytbryggan, som behövs vid båtupptagning med subliften, kan ligga i under arbete med subliften och tas upp däremellan. I gamla hamnen kommer liften att köras endast under vissa veckor . Under övrig tid finns den i nya hamnen.


Placering av båtar på land

Det kommer att bli nödvändigt att placera båtarna i liten vinkel för att kunna komma in med subliften. För att spara plats och göra logistiken mer rationell bör båtarna sättas på plats i rader efter storlek och efterhand som de kommer upp. Genom att placera samma storlek av båt tillsammans bör man spara plats. Vi har idag inte plats för alla båtar på land, så om vi kan bereda mer plats genom att placera båtarna mer rationellt bör vi göra det. Man kan alltså inte räkna med att ha samma vinterplats år efter år som man alltid har haft.


Rutiner

Hamnföreningen handhar alla lyft i hamnen med undantag av de större båtar som inte kan lyftas med vår Sublift. Om någon önskar lyfta med egen kranbil bör det inte förbjudas. Dock måste båten i så fall spolas av på spolplattan mot en avgift till Hamnföreningen och göras på sådan tid att det inte stör verksamheten med vår lift. Lyft av båt bokas på hamnföreningen eller över internet. Betalning erläggs i samband med bokningen. Vid bokning kommer man in i köordningen efter hand som man bokar. Liften kommer att köras i gamla hamnen under ett par veckor på vår resp höst, då alla båtar på den sidan måste lyftas. I övrigt är liften placerad i nya hamnen. Eftersom det rör sig om många arbetsveckor på vår och höst bör det finnas fyra utbildade arbetslag för att köra liften. I varje lag finns en säkerhetsansvarig. I avgiften för torrsättning ingår avspolning. För avspolning skall finnas effektiva högtryckstvättar vid spolplattan, en på var sida. Det båtägaren bidrar med är att se till att vagga/stöttor finns på plats och är funktionsdugligt samt att båtägaren ansvarar för slingens placering så inga propelleraxlar el annat skadas.

Hamnföreningen har rätt att döma ut undermånligt pallningsmaterial och vägra sätta båt i dålig vagga.


Tyresöbockar för uthyrning

Den absolut smidigaste pallningen när man arbetar med Sublift är Tyresöbockar el likn. Tyresöbocken är också betydligt lättare att sommarförvara än vaggorna. Hamnföreningen kan införskaffa ett antal Tyresöbockar för uthyrning eller försäljning till den som så önskar. Visserligen kan de flesta använda sina vaggor även till Sublift, men efterhand som medlemmar förnyar sin pallning är det i vårt intresse att man skaffar t ex Tyresöbockar som det är smidigt att hantera. Vi vill ju på sikt också ha bort "skrotupplagen" med stora vaggor och vagnar på sommaren.


Övrig utrustning

Arbetet med subliften kräver givetvis utrustning utöver ramp och spolplattor. Flytbryggor att stå på vid arbete med slingen behövs på båda ställena.

Vid varje spolplatta skall finnas en eller två effektiva högtryckstvättar. Där bör också finnas pressenningsväggar att dra för för att förhindra onödigt mycket stänk, speciellt då det blåser. Pressenning kan hängas på stolpar som tas bort då spolplattan inte används.

Det behövs ett garage att ställa in liften i då den inte används. Det kan vara ett skjul om c:a 5x10m att även förvara högtryckstvättar och övrig kringutrustning i. Det bör finnas i närheten av slipen i nya hamnen.

Till dem som kör liften skall finnas lämpliga skyddskläder.


Ansvar

Enligt fabrikanten finns inga restriktioner från myndigheter för vem som får köra subliften, men man måste givetvis ha utbildning på maskinen. Subliften får köras på allmän väg. Den räknas inte som lyftredskap. Hamnföreningen är ansvarig för all körning med subliften och måste ha de försäkrad både som sak och ansvar. Under all körning måste finnas en ansvarig som kör liften. Vid lyft är båtägaren alltid ansvarig för slingens placering.


Föreskrifter

Kommande ändringar i föreskrifterna:

  • All bottentvätt av båt som skall lyftas och placeras på hamnplanen måste spolas av på spolplattan.
  • Vagnar och ej hopfällbara vaggor får ej sommarförvaras på hamnplanen fom 2015.

Ekonomi

Offererat pris för en ny sublift är SEK 1,7 Mkr inkl moms. Räkna med Kr 300 000 för kringutrustning så är vi på SEK 2 Mkr jämnt.

Helsingborgs Hamn, som arrendegivare,är positiva till att investera i de fasta anläggningarna dvs spolplattor och ramper. Kostnaden för detta kommer givetvis sedan att läggas på arrendet.

Finansieringen av inköp av subliften är i skrivande stund inte klar. Det måste bli någon form av lånefinansiering.

Kostnaden för båtägaren för lyft bör kunna ligga i paritet med vad man betalar idag. Notera då att det ingår tvätt. Med det system vi har idag skulle det bli betydligt mer tidsödande med varje upptagning och därmed dyrare eftersom vi måste landa på en spolplatta.

Om vi lyfter 500 båtar till ett medelpris av sek 600 ger det intäkter om 600Tkr/år. Driftkostnader för liften uppskattas till 15Tkr/år. Kostnader för personal 500 tim x kr200= 100Tkr. Lån för liften på 7 år ger 300tkr i amortering och 4% ger 80Tkr/år i ränta.(räntan sjunker efterhand, men räntesatsen kan ju också öka).

Vi vet inte säkert idag, men det är troligt att vi är momsredovisningsskyldiga när detta är aktuellt. Det innebär att 20% av intäkterna försvinner, men också 20% av liftens inköpskostnad försvinner, så det jämnar nästan ut sig. Överskottet kommer att bli något mindre. Momsen kommer ju också att påverka våra övriga kostnader och intäkter så det blir en justering av båtplatsavgiften också när det blir aktuellt.


Tidplan

Spolplattor och ramper bör vara klara augusti 2014 och leverans av sublift under feb/mars 2015 så att sjösättning 2015 kan göras med sublift