+46 42 261635raa.hamnforening@telia.comHamnplanen 252 70 Råå

Category: Anslagstavlan

Årsmöte 2020

Råå Hamnförenings årsmöte kommer att hållas digitalt (telefonmöte) tisdagen den 6 oktober kl. 19.00.Kallelse är på väg ut med posten tillsammans med instruktioner till Råå Hamnförenings medlemmar.

Läs mer

Information från styrelsen

Som de flesta säkerligen känner till, har årsmötet 2020 uppskjutits. Den sittande styrelsen har för avsikt att sköta det löpande styrelsearbetet tills vidare. Då endast fyra ledamöter ska väljas på årsmötet 2020 är styrelsen fortfarande beslutsmässig. Styrelsen avser att kalla till årsmöte 2020 så snart som omständigheterna medger. Det bedöms inte vara meningsfullt att i dagsläget ens ange ett…

Läs mer

Årsmötet är inställt

Under den gångna helgen har läget avsevärt försämrats vad avser spridning av Coronavirus. Med omtanke om allas hälsa har en enhällig styrelse beslutat att inställa årsmötet 2020 tills vidare. Avsikten är att årsmöte för år 2020 ska avhållas så snart som det allmänna smittläget medger. Ny kallelse kommer att utsändas i god tid. Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 2020

Kallelse Medlemmar i Råå Hamnförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 17 mars 2020 kl. 1900.Lokal: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå Dagordning: Mötets öppnande. Val av ordförande för årsmötets överläggningar. Val av sekreterare för årsmötets protokoll. Fastställande av röstlängd. Fastställande av dagordning. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Frågan om årsmötet är…

Läs mer