Som de flesta säkerligen känner till, har årsmötet 2020 uppskjutits. Den sittande styrelsen har för avsikt att sköta det löpande styrelsearbetet tills vidare.

Då endast fyra ledamöter ska väljas på årsmötet 2020 är styrelsen fortfarande beslutsmässig.

Styrelsen avser att kalla till årsmöte 2020 så snart som omständigheterna medger. Det bedöms inte vara meningsfullt att i dagsläget ens ange ett preliminärt datum. Utvecklingen av pågående pandemi bedöms som synnerligen svårförutsägbar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, särskilt med tanke på riskgrupper.

Förvaltnings- och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 kan av medlemmar i Råå Hamnförening rekvireras med e-post, alternativt avhämtas på hamnkontoret.

Styrelsen